Zápisy ze správní rady nadačního fondu

Zápis z jednání správní rady Nadačního fondu ze dne 16. 1. 2017


Zápis z jednání správní rady
Nadačního fondu ZŠ Újezd u Brna, IČ: 25584543,
se sídlem Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna
zapsané v nadačním rejstříku u Krajském soudu v Brně, oddíl N, vložka č. 221
konané dne 16.01.2017 v 17:00 hod. v sídle nadačního fondu

Přítomni:
1) Mgr. Jarmila Němcová, nar. 06.04.1957, trvale bytem Nová 498, 664 52 Sokolnice
2) Anna Bílková, nar. 24.02.1963, trvale bytem 9. května 781, 664 54 Újezd u Brna
3) Karel Hradský, nar. 13.12.1948, trvale bytem Štefánkova 496, 664 54 Újezd u Brna
4) Mgr. Pavel Polách, nar. 25.06.1952, trvale bytem Húskova 43, 618 00 Brno
5) Ing. Oto Škop, nar. 27.04.1958, trvale bytem Sušilova 253, 664 54 Újezd u Brna
6) Ing. Jan Streit, nar. 16.02.1955, trvale bytem Na Zahrádkách 899, 664 54 Újezd u Brna
7) Ing. Pavel Petlák, nar. 27.12.1955, trvale bytem Na Zahrádkách 922, 664 54 Újezd u Brna
8) PhDr. Jana Hradilová, nar. 09.12.1955, trvale bytem Česká 608, 664 54 Újezd u Brna

Předseda správní rady konstatuje, že je přítomno 8 členů správní rady a správní rada je tak usnášeníschopná. Předseda dále konstatuje, že svolal správní radu Nadačního fondu ZŠ Újezd u Brna s následujícím programem:

I. Volba členů správní rady v souvislosti s koncem funkčního období
II. Volba předsedy správní rady
III. Volba revizora
IV. Změna statutu nadačního fondu s ohledem na nové znění zakládací listiny
V. Zpráva o hospodaření nadačního fondu za uplynulý školní rok
VI. Uvolnění částek na činnost dětí základní školy

 • Ad I.
  S ohledem na skončení funkčního období členů správní rady, navrhuje, aby jako členi správní rady byli opětovně k dnešnímu dni zvoleni:
  • Mgr. Jarmila Němcová, nar. 06.04.1957, trvale bytem Nová 498, 664 52 Sokolnice
  • Karel Hradský, nar. 13.12.1948, trvale bytem Štefánkova 496, 664 54 Újezd u Brna
  • PhDr. Jana Hradilová, nar. 09.12.1955, trvale bytem Česká 608, 664 54 Újezd u Brna
  Dále navrhuje zvolení nových členů, a to:
  • Magdu Cigánkovou, nar. 22.09.1977, trvale bytem V Sádku 986, 664 54 Újezd u Brna
  • Ilonu Sychovou, nar. 20.01.1975, trvale bytem Rozprýmova 979, 664 54 Újezd u Brna
  • Jana Humpolíka, nar. 21.02.1970, trvale bytem Příční 762, 664 54 Újezd u Brna
  • Ilonu Dvorníkovou, nar. 16.02.1974, trvale bytem Rybářská 1020, 664 54 Újezd u Brna
  • Mgr. Stanislavu Žáčkovou, nar. 25.07.1973, trvale bytem Nádraží 775, 664 53 Újezd u Brna
  • Renata Nachtneblová, nar. 22.02.1976, trvale bytem Palackého 983, 664 53 Újezd u Brna
  Hlasováno: všemi přítomnými pro, nikdo proti.

 • Ad II.
  Za předsedu správní rady je navržena paní Mgr. Jarmila Němcová, nar. 06.04.1957, trvale bytem Nová 498, 664 52 Sokolnice, která s výkonem funkce předsedy správní rady Nadačního fondu ZŠ Újezd u Brna souhlasí a s ustanovení do této funkce bez výhrad přijímá.
  Hlasováno: všemi přítomnými pro, nikdo proti.
 • Ad III.
  K výkonu funkce revizora se opětovně volí paní Marie Petláková, nar. 28.07.1963, trvale bytem 9. května 790, 664 54 Újezd u Brna
  Hlasováno: všemi přítomnými pro, nikdo proti.
 • Ad IV.
  Správní rada schválila změnu Statutu nadačního fondu v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a s novým zněním zakládací listiny Nadačního fondu ZŠ Újezd u Brna. Účinnost změny statutu nastává okamžikem schválení správní radou.
  Hlasována: všemi přítomnými pro, nikdo proti.
 • Ad V.
  Správní radě se předkládá vypracována výroční zpráva o hospodaření nadačního fondu za uplynulý školní rok.
 • Ad VI.
  Uvolnění částek na činnost dětí základní školy
  1. Laser pro výuku fyziky 8500,-
  2. Vybavení učebny pro čtenářské dílny 50 000,-
  3. Soupravy Logico picolo 7 500,-

   Úkoly: Podat návrh na provedení změn v nadačním rejstříku členů správní rady a revizora a dále změny v souladu se statutem a rozhodnutím správní rady. Oprávněnou osobou k podání návrhu na provedení změn je předseda správní rady, paní Mgr. Jarmila Němcová.

   Podpisy přítomných:

chlapec dívka
svet_skola sazka